• 1
  • 2
  • 3

bestiltaxaher4

  • Taxiloven
  • Bekendtg. 220
  • Bekendtg. 399
  • Bekendtg. 826

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v

Herved bekendtgøres lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v. samt de ændringer, der er fremkommet til og med den 1. januar 2007.

Lovens område, kompetenceforhold m.v.

§ 1

Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil, medmindre det benyttede køretøj udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, jf. lov om buskørsel.

Stk. 2. Erhvervsmæssig personbefordring, der udelukkende udføres inden for dansk område med et motorkøretøj, der er indregistreret i udlandet, kan alene udføres i henhold til international aftale eller regler fastsat af trafikministeren.

Stk. 3. Den, der har tilladelse til taxikørsel og tillige har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, kan efter trafikministerens godkendelse i stedet for et motorkøretøj af den i stk. 1 nævnte størrelse anvende et motorkøretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer føreren medregnet til den i denne lov omhandlede kørsel.

§ 2.

Tilladelse i henhold til § 1, stk.1, meddeles af kommunalbestyrelsen.

Stk.2.Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området.

Stk. 3. Der kan meddeles tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling). Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale.

Stk. 4. Der kan endvidere meddeles tilladelse til sygetransport. Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. § 12, stk.1, nr. 3.

§ 2a.

Kommunalbestyrelsen kan overføre den kompetence, der er tillagt kommunalbestyrelsen efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven, til et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse

Betingelser for meddelelse af tilladelser m.v.

§ 3.

Tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, kan meddeles personer, der

1) har bopæl her i landet,

2) er myndige og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

3) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,

4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige,

5) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt,

6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2, samt

7) i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopæl bortfalder, i det omfang dette følger af international aftale eller regler fastsat af trafikministeren.

Stk. 3. Nægtelse af tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 6, skal på begæring af ansøgeren eller kommunalbestyrelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

§ 4.

Tilladelse i henhold til § 2, stk. 4, kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når selskabet opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 3-5 og nr. 7, 2. led.

Stk. 2. Selskabet skal have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomheden i henhold til denne lov. Denne skal opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 3. Der kan under de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser meddeles tilladelse til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, kommanditselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde og andre selvejende institutioner. Der kan meddeles tilladelse til sygetransport til offentlige myndigheder og virksomheder.

Stk. 4. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 3 nævnte art kan meddeles tilladelse, jf. § 2, stk. 4, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af trafikministeren.

§4 a.

Førere af de af loven omfattende køretøjer kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 9.

Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 15, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende.

Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 2 meddeles af Statens Bilinspektion for et tidsrum af højst 10 år ad gangen.

Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 finder § 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 4 b.

Den myndighed, der har meddelt en tilladelse eller godkendelse efter denne lov, skal føre tilsyn med, at betingelserne for meddelelsen fortsat er til stede.

Tilladelsens indhold m.v.

§ 5.

Tilladelser i henhold til denne lov kan gives for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Der kan gives en ansøger flere tilladelser.

Stk. 2. Tilladelsen skal medbringes i køretøjet under kørslen, herunder i udlandet.

Stk. 3. Tilladelsen skal udnyttes af den, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre. Trafikministeren kan under særlige omstændigheder gøre undtagelse herfra.

Stk. 4. Tilladelsen eller godkendelsen meddeles i øvrigt på nærmere af kommunalbestyrelsen fastsatte vilkår for virksomhedens udøvelse, jf. § 13.

Stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse samt bortfald af tilladelser m.v.

§ 6.

Den myndighed, der har meddelt tilladelsen, kan tilbagekalde denne eller nægte fornyelse heraf, hvis indehaveren eller den, der har bestemmende indflydelse i virksomheden eller i øvrigt optræder i virksomhedens interesse, groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen, jf. § 13, bestemmelserne i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Det samme gælder, såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4-7 og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 3-5 og 7, 2. led, for meddelelse af tilladelse ikke længere er til stede.

Stk. 3. Godkendelse af ansvarlig leder efter § 4, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede.

Stk. 4. Godkendelse af førere efter § 4 a, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 6 og 7, ikke længere er til stede.

Stk. 5. Godkendelse af taxameterkontrollanter efter § 4 a, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede.

Stk. 6. Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse efter stk. 1-5 sker på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.

§ 7.

En afgørelse efter § 6 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg, jf. stk. 1, har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Hvis tilbagekaldelsen eller nægtelsen af fornyelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 3. En afgørelse efter § 6 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis ansøgningen afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt tilbagekaldelsen eller nægtelsen af fornyelse er sket indtil videre, og der er forløbet mindst 5 år efter afgørelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse truffet efter § 6, stk. 2-5, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, kan forlanges indbragt for domstolene på begæring af den, afgørelsen vedrører, eller af den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. fremgangsmåden i § 3, stk. 3.

§ 8.

Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf afgår ved døden eller ophører med at opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-3, § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3, eller § 4 a, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 4 a, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under sam-værgemål efter værgemålslovens § 7, midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden med henblik på rekonstruktion efter betalingsstandsning, afhændelse, afvikling og lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 6 måneder fra dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.

§ 9.

En tilladelse eller godkendelse, der er tilbagekaldt, nægtet fornyet, frakendt eller bortfaldet, jf. §§ 6-8, skal tillige med andre kendetegn, der er udleveret til brug for virksomhedens udøvelse, straks afleveres til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen.

Bestillingskontorer

§ 10.

I kommuner, hvor antallet af taxibevillinger er fastsat til 10 eller derover, påhviler det bevillingshaverne, jf. dog stk. 2 og 3, at oprette eller tilslutte sig et bestillingskontor og deltage i de foranstaltninger til fremme af en passende betjening af offentligheden, som kommunalbestyrelsen pålægger bestillingskontoret at etablere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan midlertidigt eller for et ubegrænset tidsrum fritage en bevillingshaver for den i stk. 1 omhandlede pligt, såfremt det er foreneligt med hensynet til betjeningen af offentligheden.

Stk. 3. Hvis de i medfør af stk. 2 givne fritagelser omfatter et så stort antal taxibevillinger, at antallet af de øvrige bevillinger til taxikørsel i kommunen kommer under 10, bortfalder pligten i henhold til stk. 1.

§ 11.

En bevillingshaver, jf. § 10, stk. 1, kan af bestillingskontorets ledelse pålægges en disciplinærbod, såfremt pågældende

1) udebliver fra en vagt uden lovligt forfald,

2) undlader at deltage i eller medvirke til andre foranstaltninger, som bestillingskontoret etablerer af hensyn til betjeningen af offentligheden, eller

3) på anden måde udviser en optræden, der er ødelæggende for samarbejdet mellem de tilsluttede bevillingshavere.

Stk. 2. Det er en forudsætning for pålæggelse af disciplinærbod efter stk. 1, at forholdet ikke er af en sådan karakter, at det af myndighederne behandles som en overtrædelse af taxilovgivningen.

Bodens størrelse fastsættes under hensyn til forseelsens grovhed.

Bemyndigelsesbestemmelser m.v.

§ 12.

Trafikministeren kan fastsætte regler om

1) anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om erhvervsmæssig personbefordring omfattet af denne lov,

2) undtagelse fra kravet om tilladelse, herunder afgrænsning mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring,

3) afgrænsning mellem taxikørsel og sygetransport,

4) ansøgningers indhold og dokumentation samt fremgangsmåden ved meddelelse af tilladelser eller godkendelser, herunder om høring af myndigheder og organisationer,

5) de økonomiske og faglige krav, en ansøger skal opfylde,

6) de faglige, aldersmæssige krav m.v., en godkendt fører af et af loven omfattet motorkøretøj skal opfylde,

7) betaling for behandling af ansøgninger og for meddelelse af tilladelser og godkendelser, herunder indeksregulering af sådan betaling,

8) køretøjers benyttelse, afmærkning, indretning og udstyr, herunder vedrørende taxameter, kontrolapparat, printer, mobiltelefon, kontroldokumenter og maksimaltakster for taxikørsel,

9) taxameterkontrollantvirksomhed, herunder vedrørende godkendelse af taxameterkontrollanter,

10) godkendelse og drift af bestillingskontorer, herunder tidsbegrænsning af godkendelsen, tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse og bortfald, voldgift, eksklusion og gennemførelse af disciplinærbod, samt

11) andre forhold vedrørende taxi- og sygetransportvirksomhed, herunder kontrolforanstaltninger for den kørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse.

Stk.2. Transport- og energiministeren kan af hensyn til kundebetjeningen og på nærmere fastsatte vilkår efter ansøgning og høring af de berørte kommuner godkende, at en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab udsteder taxitilladelser, der omfatter betjening af trafikale knudepunkter uden for kommunens eller det kommunale fællesskabs område.

Stk.3. Såfremt en under Trafikministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution bemyndiges til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt trafikministeren, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk.4. Der er udpantningsret for skyldig betaling efter stk. 1, nr. 7.

§ 13.

Kommunalbestyrelsen kan i taxibevillingen fastsætte vilkår om

1) udnyttelse af denne i et nærmere bestemt omfang,

2) udnyttelse af denne inden for nærmere fastsatte perioder af året,

3) fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske områder,

4) benyttelse af motorkøretøjer over en vis størrelse (storvogne) eller med særlig indretning (handicapindrettede vogne m.v.) og

5) afgivelse af indberetninger til statistisk brug eller som led i kontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i et kørselsreglement fastsætte yderligere bestemmelser vedrørende taxiers indretning, udstyr og benyttelse.

§ 14.

Centralregisteret for Motorkøretøjer skal efter anmodning, i det omfang det er nødvendigt for kommunalbestyrelsens administration af taxilovgivningen give denne enhver oplysning om motorkøretøjers registreringsforhold.

Transport- og energiministerens bestemmelse om etablering af eller indtræden i et kommunalt fællesskab

§ 14 a. Transport- og energiministeren kan af hensyn til kundebetjeningen på taxiområdet træffe bestemmelse om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fællesskaber efter lovens § 2 a.

Straffebestemmelser

§ 15.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, 1. pkt., § 5, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, samt § 9 og § 10, stk.1,

2) overtræder vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven,

3) overtræder bestemmelser, der er indeholdt i forordninger om taxikørsel fastsat af De Europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16.

Loven træder i kraft den 1. januar 1998. Samtidig ophæves lov om hyrekørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 29. september 1992.

Stk. 2. Bevillinger til hyrekørsel samt godkendelser, der er meddelt før lovens ikrafttræden, forbliver i kraft. Indehavere heraf skal dog senest den 1. januar 2005 opfylde de i loven og i medfør heraf fastsatte adgangskrav.

Stk. 3. Ansøgninger om bevilling til hyrekørsel samt godkendelser indgivet før lovens ikrafttræden behandles efter den hidtidige lovgivning. I tilfælde, hvor tilladelse eller godkendelse meddeles, skal indehavere heraf dog senest den 1. januar 2005 opfylde de i loven og i medfør heraf fastsatte adgangskrav.

§ 17.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 2 i lov nr. 146 af 17. marts 1999 om ændring af lov om taxikørsel m.v. (ophævelse af krav om dansk indfødsret m.v.)1) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2
Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Read More

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

I medfør af § 3, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 633 af 14. juni 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring

§ 1. Ved erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet

1) med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, jf. dog stk. 5,

2) som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller

3) som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Stk. 2. Ved limousinekørsel forstås kørsel som nævnt i stk. 1, der udføres som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende.

Stk. 3. Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling og personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. Ambulancekørsel er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

Stk. 5. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Kapitel 2

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

§ 2. Ansøgning om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport indsendes til kommunalbestyrelsen eller til en af de i lovens § 2 a nævnte myndigheder. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema. Ansøgning om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, skal ligeledes ske ved benyttelse af et særligt skema.

Stk. 2. Tilladelse til sygetransport og godkendelse af ansvarlig leder af et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor hovedkontoret for sygetransportvirksomheden er beliggende.

Stk. 3. Ansøgere, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv, i det omfang kommunalbestyrelsen ikke kan tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger fra danske myndigheder, skaffe dokumenterede oplysninger om vandel fra tidligere opholdslande.

§ 3. Ansøgning om tilladelse til offentlig servicetrafik indsendes til Trafikstyrelsen. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema, som findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Kravet til økonomi

§ 4. Ansøgeren skal ved ansøgning om en tilladelse dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

Stk. 3. Ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 4. Den tilladelsesudstedende myndighed kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.

Kravet om faglige kvalifikationer

§ 5. En ansøger anses som fagligt kvalificeret, hvis vedkommende

1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse,

2) har tilladelse til taxi- eller limousinekørsel eller til sygetransport, eller

3) er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus skal være gennemført senest 8 måneder efter kommunalbestyrelsens meddelelse til ansøgeren om, at tilladelse til taxikørsel er udstedt.

Stk. 3. En ansøger kan af kommunalbestyrelsen fritages for det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner inden for erhvervet personbefordring. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren består den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve.

Vandelskravet m.v.

§ 6. Ansøgningen skal vedlægges sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet. Den tilladelsesudstedende myndighed indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som den tilladelsesudstedende myndighed anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Selskaber m.v.

§ 7. Fratræder den godkendte ansvarlige leder i en sygetransportvirksomhed, bortfalder en tilladelse i henhold til lovens § 4, medmindre virksomheden inden 3 måneder efter lederens fratræden over for kommunalbestyrelsen har dokumenteret, at virksomheden har ansat en ny ansvarlig leder, der opfylder de fastsatte krav.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

Ansøgning om yderligere tilladelser og fornyelse af tilladelser

§ 8. Ved ansøgning om yderligere tilladelser fra virksomheder, der har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, finder § 4 og § 6, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved ansøgning om fornyelse af tilladelser, der sker ved benyttelse af et særligt skema, jf. § 2, stk. 1, og § 3, finder §§ 4 og 6 tilsvarende anvendelse.

Fravigelse af bopælskravet

§ 9. Bopælskravet i lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og i § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt i § 4 a, stk. 1 og 3, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, anvendes ikke på personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kapitel 3

Udstedelse af tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport

§ 10. Tilladelse til taxikørsel udstedes efter forudgående offentlig bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig. Bekendtgørelsen skal samtidig sendes til det lokale jobcenter. I bekendtgørelsen skal de vilkår, der stilles for tilladelsen i henhold til § 13, stk. 1, i loven, beskrives. Bekendtgørelsen skal indeholde opfordring til interesserede om inden en fastsat frist at indgive ansøgning på et særligt skema, jf. § 2, stk. 1.

§ 11. Tilladelse til taxikørsel udstedes til den efter kommunalbestyrelsens skøn bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af sit skøn skal kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 2. Ansøgninger fra personer med handicap behandles på grundlag af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 3. Tilladelse til limousinekørsel, jf. § 1, stk. 2, gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.

Stk. 4. Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye tilladelser henhørende under den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 5. Tilladelse til taxikørsel og til limousinekørsel er betinget af, at indehaveren inden for en frist af 3 måneder fra datoen for udstedelsen foreviser kommunalbestyrelsen registreringsattest for det køretøj, tilladelsen skal omfatte, jf. stk. 6, samt dokumentation for, at indehaveren er tilsluttet et bestillingskontor, medmindre der ikke er pligt til at være tilsluttet et sådant kontor, jf. § 10 i loven. Opfyldes betingelserne ikke rettidigt, bortfalder tilladelsen, og kommunalbestyrelsen underretter indehaveren samt told- og skatteforvaltningen herom.

Stk. 6. Der kan udstedes tilladelse til en ansøger, der er indehaver af en tilladelse til taxi- eller limousinekørsel i en anden kommune.

Stk. 7. Tilladelse til taxikørsel og til limousinekørsel udstedes til den registrerede bruger af motorkøretøjet.

§ 12. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v. Tilladelsesnummeret påføres tilladelsen.

Stk. 2. Ved udskiftning af køretøj skal tilladelsen forevises ved anmeldelse af køretøjet til registrering. Registreringsattesten skal endvidere med tilladelsesindehaveren som registreret ejer eller bruger forevises kommunalbestyrelsen inden 14 dage efter attestens modtagelse.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

Deponering af tilladelser til taxi- eller limousinekørsel

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde regler for deponering af tilladelser for de tilfælde, hvor en indehaver af en tilladelse i længere tid er afskåret fra at udnytte sin tilladelse. Beslutter en kommunalbestyrelse at udarbejde deponeringsregler, skal det angives, hvilke forhold der kan udløse deponering, herunder i hvor lang en periode deponering kan ske, samt angivelse af mulighed for forlængelse af deponeringsperioden.

Ophør med taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport

§ 15. Ophører tilladelsesindehaveren med at drive taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport, skal den pågældendes tilladelse, tilladelsesnummerplade og andre kendetegn, der er udleveret den pågældende, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v., straks afleveres til kommunalbestyrelsen, der underretter told- og skatteforvaltningen om ophøret. Endvidere skal køretøjets nummerplader afleveres til SKATs nummerpladeekspedition.

Udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik

§ 16. Det er en betingelse for udstedelse og opretholdelse af tilladelse til offentlig servicetrafik, at ansøgeren har tilladelse til taxikørsel. Der kan udstedes én tilladelse til offentlig servicetrafik for hver tilladelse til taxikørsel.

Stk. 2. Tilladelsen til offentlig servicetrafik udstedes med samme gyldighedsperiode som tilladelsen til taxikørsel.

Stk. 3. Hvis tilladelsesindehaveren deponerer den tilladelse til taxikørsel, som har ligget til grund for udstedelse af tilladelsen til offentlig servicetrafik, skal tilladelsen til offentlig servicetrafik straks indsendes til Trafikstyrelsen til deponering i en periode svarende til deponeringen af tilladelsen til taxikørsel.

Stk. 4. Tilladelsen til offentlig servicetrafik skal straks afleveres til Trafikstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren er ophørt med at drive taxikørsel på grundlag af den tilladelse til taxikørsel, som har ligget til grund for udstedelse af tilladelsen til offentlig servicetrafik.

Kapitel 4

Bestillingskontorer (Taxicentraler)

§ 17. I kommuner, hvor der er oprettet et eller flere bestillingskontorer, jf. lovens § 10, stk. 1, er indehavere af tilladelser til taxikørsel, bortset fra de i lovens § 10, stk. 2, nævnte, berettigede til at blive tilsluttet et bestillingskontor mod at tilsvare en forholdsmæssig andel af de med etableringen og driften af kontoret forbundne udgifter. Det er ikke tilladt at være tilsluttet flere bestillingskontorer i samme kommune. Ved overgang til andet bestillingskontor skal tilladelsesindehaveren inden 14 dage oplyse kommunalbestyrelsen herom samt aflevere dokumentation for optagelse i det nye bestillingskontor.

§ 18. Oprettelse og drift af et bestillingskontor kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen. Der skal til hvert godkendt bestillingskontor være knyttet det antal køretøjer, kommunalbestyrelsen bestemmer, dog mindst 10.

Stk. 2. I kommuner, hvor antallet af tilladelser til taxikørsel er fastsat til 20 eller derover, og hvor der kun er oprettet ét bestillingskontor, kan 10 tilladelsesindehavere eller derover kræve kommunalbestyrelsens godkendelse af oprettelsen af yderligere ét bestillingskontor, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3. Godkendelse udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye bestillingskontorer i kommunen.

Stk. 4. Godkendelse er betinget af, at bestillingskontoret har ansat en af kommunalbestyrelsen godkendt ansvarlig leder, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1 - 4, 6 og 7, i loven, jf. dog denne bekendtgørelses § 9. Godkendelsen af den ansvarlige leder meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelsen af bestillingskontoret.

Stk. 5. Endvidere er godkendelsen betinget af, at bestillingskontoret

1) råder over telefon- og radioanlæg med døgnbetjening med en i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet,

2) sikrer, at der er radioforbindelse mellem kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer,

3) etablerer en vagtordning, som kommunalbestyrelsen kan pålægge de tilsluttede tilladelsesindehavere at følge, idet vagtordningen af bestillingskontoret skal tilrettelægges således, at bestilling på kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet,

4) udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer rimeligt omfang,

5) på kommunalbestyrelsens forlangende indsender kontorets regnskab og budget til kommunalbestyrelsens godkendelse samt dokumenterer omfanget af kontorets aktiviteter ved indsendelse af ordresedler og døgnrapporter for den seneste måned,

6) i tilfælde, hvor en tilsluttet tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse af bestillingskontoret, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom, samt

7) indsender en årlig fortegnelse over tilsluttede tilladelsesindehavere.

Stk. 6. Vilkårene for tilladelsesindehaverens tilslutning til bestillingskontoret skal findes i en vedtægt udarbejdet i overensstemmelse med den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 19. Såfremt antallet af køretøjer tilknyttet et bestillingskontor i en kommune, hvor der er flere bestillingskontorer, kommer under 10, eller under det af kommunalbestyrelsen fastsatte minimumsantal, bortfalder godkendelsen, idet bestillingskontoret dog har en frist på 6 måneder til afvikling af virksomheden. Denne frist kan ikke forlænges.

Stk. 2. En godkendelse udstedt i henhold til § 18, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af kommunalbestyrelsen, såfremt en eller flere betingelser fastsat i § 18, stk. 4 og 5, ikke opfyldes, og bestillingskontoret ikke uden unødigt ophold har taget skridt til at bringe disse forhold i orden, eller hvis vilkårene for godkendelsen fastsat i medfør af bestemmelserne i loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven groft eller gentagne gange er blevet overtrådt.

Stk. 3. Hvis godkendelsen ikke udnyttes i et efter kommunalbestyrelsens skøn rimeligt omfang, jf. § 18, stk. 5, nr. 4, kan kommunalbestyrelsen i stedet for at tilbagekalde godkendelsen i første omgang lukke for tilgang af nye tilladelsesindehavere til kontoret.

Stk. 4. En godkendelse af en ansvarlig leder, jf. § 18, stk. 4, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af kommunalbestyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder bestemmelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, eller hvis den pågældende groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i loven, denne bekendtgørelse eller andre forskrifter udstedt i medfør af loven. Godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren ophører med at opfylde betingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 1 - 3.

§ 20. Bestillingskontorer inden for samme kommune kan drives i fællesskab med kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestillingskontorer, der er oprettet i to eller flere kommuner, kan ligeledes drives i fællesskab, såfremt kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner godkender dette.

Stk. 2. Hvor særlige geografiske hensyn taler derfor, kan Trafikstyrelsen tillade, at tilladelsesindehavere i to eller flere tilgrænsende kommuner, der i henhold til lovens § 10 har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, opretter eller tilslutter sig et for de pågældende kommuner fælles bestillingskontor. Det er dog en forudsætning herfor, at kommunalbestyrelserne i de pågældende kommuner er enige om fastsættelsen af

1) det samlede antal tilladelser til taxikørsel i kommunerne og fordelingen af disse på de enkelte kommuner samt

2) de i § 28 nævnte takster.

Stk. 3. Afgørelse om godkendelse af et af stk. 2. omfattet bestillings

§ 21. Tilladelsesindehavere, som i henhold til lovens § 10 ikke har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, kan af kommunalbestyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet.

Disciplinærbod og voldgift

§ 22. En tilladelsesindehaver kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod pålagt i medfør af lovens § 11 for en af parterne nedsat voldgiftsret, jf. lov om voldgift.

Stk. 2. Omkostningerne ved voldgiftsrettens behandling af en sag om disciplinærbod, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer, afholdes af bestillingskontoret, hvis tilladelsesindehaveren får medhold. I andre tilfælde træffer voldgiftsretten afgørelse om afholdelse af sagens omkostninger.

Stk. 3. De nærmere regler om disciplinærbod og voldgift skal fremgå af bestillingskontorets vedtægt og være udformet i overensstemmelse med litra C i den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt.

Eksklusion fra bestillingskontor

§ 23. Ledelsen af bestillingskontoret kan ekskludere en tilladelsesindehaver, der groft eller gentagne gange har overtrådt vedtægten for bestillingskontoret.

Stk. 2. En afgørelse om eksklusion kan indbringes for kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen finder eksklusionen berettiget, skal tilladelsesindehaveren ansøge om optagelse i et andet bestillingskontor. Dette kontor kan nægte tilladelsesindehaveren optagelse, hvis denne tidligere har været tilsluttet og er blevet ekskluderet fra det pågældende kontor.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt det ikke er muligt for tilladelsesindehaveren at tilslutte sig et andet bestillingskontor, tage stilling til, om der er grundlag for en tilbagekaldelse af tilladelsen.

Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at der ikke er grundlag for tilbagekaldelse af en tilladelse, er indehaveren af denne berettiget til fortsat at være tilsluttet det sidst tilsluttede bestillingskontor. Det samme gør sig gældende, såfremt en tilbagekaldelse af en tilladelse ved dom findes ulovlig.

Kapitel 5

Holdepladser m.v.

§ 24. I kommuner med 20.000 indbyggere eller derover, eller hvor der er oprettet bestillingskontor, skal kommunalbestyrelsen oprette holdepladser for taxier. Antallet af holdepladser fastsattes af kommunalbestyrelsen under hensyn til de stedlige behov. I andre kommuner kan kommunalbestyrelsen oprette holdepladser for taxier.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte holdepladser må kun benyttes af køretøjer, der anvendes til taxikørsel i henhold til tilladelse, som er udfærdiget af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, jf. dog § 25. Hvis der i kommunen er oprettet et eller flere bestillingskontorer, er det endvidere en betingelse for at benytte holdepladsen, at køretøjet er tilsluttet et bestillingskontor i kommunen.

Stk. 3. Hvis en holdeplads er oprettet med henblik på betjening af en fjerntrafikterminal, kan Trafikstyrelsen undtage fra det i stk. 2, 2. pkt., indeholdte krav.

§ 25. Flere kommuner kan træffe aftale om, at enkelte holdepladser i disse kommuner kan benyttes af taxier, der er berettiget til at anvende holdepladser i én af kommunerne. Er holdepladsen oprettet med henblik på betjening af en fjerntrafikterminal, og kan der ikke opnås enighed blandt kommunerne, træffer Trafikstyrelsen afgørelse herom.

Stk. 2. Taxier, der kører i henhold til tilladelse udfærdiget af en af de i lovens § 2 a nævnte myndigheder, kan benytte holdepladser overalt inden for myndighedens område.

Stk. 3. Er der i henhold til § 20, stk. 2, oprettet fælles bestillingskontor for flere tilgrænsende kommuner, kan taxier, der er tilsluttet dette kontor, benytte de her omhandlede holdepladser i enhver af kommunerne.

§ 26. Det er forbudt at standse uden for holdepladser for at søge hyre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På steder, hvor det skønnes påkrævet, kan politiet som en midlertidig foranstaltning regulere færdslen på en sådan måde, at der reserveres plads for til- og frakørsel af taxier.

§ 27. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet og brancheorganisationerne fastsatte nærmere regler om til- og frakørsel på de enkelte holdepladser.

Kapitel 6

Betaling for taxikørsel

§ 28. Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsattes af kommunalbestyrelsen.

§ 29. Kørslen skal udføres med taxametret slået til, jf. dog § 30. For kørsel og ventetid i forbindelse hermed må ikke forlanges højere betaling, end taxametret viser med eventuelle tillæg godkendt af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Taxametret må kun være slået til, så længe vognen er hyret. Bestilles en vogn til at møde på et bestemt sted, må taxametret ikke slås til, før vognen befinder sig på stedet og til det aftalte tidspunkt. Opnås der ikke kørsel (fejltur), skal dette straks anmeldes til bestillingskontoret, såfremt vognen er tilsluttet et sådant, og dokumentationen herfor skal af bestillingskontoret opbevares i mindst 1 måned.

Stk. 3. Ved ethvert takstskifte, medens vognen er hyret, skal taxametret straks indstilles på den nye takst, og passagererne udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

Stk. 4. Afgift for kørsel ad faste bro- og tunnelforbindelser, herunder returkørsel, kan opkræves særskilt.

§ 30. Kørselsarrangementer, som omfatter et større antal ture eller et enkeltstående arrangement med en varighed af minimum 3 timer, kan efter forudgående skriftlig aftale mellem kunden og det bestillingskontor, tilladelsesindehaveren er tilsluttet, udføres uden brug af taxameter. Hvis tilladelsesindehaveren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, kan kunden indgå aftale herom med tilladelsesindehaveren.

§ 31. Betaling for andet end kørsel og ventetid, jf. § 28, må kun forlanges for transport af bagage, som ikke kan anbringes inden i vognen, herunder bagagerummet, samt for særlig assistance for eksempel i forbindelse med op- og nedbæring af bagage. Der må ikke opkræves særligt tillæg for benyttelse af lift til for eksempel kørestole. Der må ikke forlanges drikkepenge. Denne bestemmelse gælder også for kørsel til bestemmelsessted uden for kommunen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tillæg må ikke overstige det af kommunalbestyrelsen fastsatte maksimum herfor, jf. § 28. Er tilladelsesindehaveren tilsluttet et bestillingskontor, skal tillægget fremgå af vedtægten for kontoret.

Kapitel 7

Føreren

§ 32. En ansøger kan godkendes til at føre taxi-, limousine- og sygetransportkøretøj, hvis vedkommende opfylder de i lovens § 4 a, stk. 1, nævnte krav samt

1) inden for de seneste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse, og

2) dokumenterer tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi, og

3) behersker det danske sprog med henblik på udførelse af de med erhvervsmæssig personbefordring forbundne opgaver, eller

4) allerede er godkendt til at føre, taxi -, limousine- og sygetransportkøretøj og opfylder de i punkt 2) og 3) anførte krav.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet samt bevis for beståelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Ansøgningen skal tillige være ledsaget af en for den pågældende ansøger udstedt straffeattest til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 3. Indehavere af førerkort til taxi- og limousinekørsel, der er meddelt før den 1. januar 1998, anses som fagligt kvalificerede.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav ved ansøgning om godkendelse som sygetransportfører, såfremt ansøgeren har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller en uddannelse svarende til ambulancegrunduddannelsen, jf. bekendtgørelse om ambulancekørsel.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i perioder ikke er muligt at dække behovet for førere, der opfylder det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav, udstede midlertidige førerkort med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis chaufførmanglen er begrundet i faglig konflikt.

§ 33. Godkendelse i henhold til § 32 meddeles i form af et førerkort, som føreren skal medbringe under kørslen. Kortet skal indeholde oplysninger om førerens navn og være forsynet med dennes foto. Førerkortet skal efter anmodning forevises passagererne og politiet.

Stk. 2. Meddeles godkendelsen i henhold til § 32, stk. 5, skal det fremgå af førerkortet, at dette er tidsbegrænset, og at det kun kan benyttes til kørsel for vognmænd, der har fået udstedt tilladelse af den pågældende kommunalbestyrelse.

§ 34. En fører af et motorkøretøj, der fra 1. marts 2012 udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, og som ikke har et førerkort, jf. § 33, skal opfylde det i § 32, stk. 1, nr. 1, anførte krav. Kurset skal være gennemført og bestået efter den 1. september 2001. Førerkort eller dokumentation fra kursusstedet for, at kurset er gennemført og bestået, skal medbringes under kørslen og efter anmodning forevises for politiet.

§ 35. Føreren af en taxi har pligt til at udføre kørsel inden for landets grænser med det antal passagerer, som køretøjet er godkendt til at befordre, fra et hvilket som helt sted i den kommune, hvor tilladelsen er udstedt, hvis dette kan ske over land og faste bro- og tunnelforbindelser. Er der i henhold til § 20, stk. 2, oprettet fælles bestillingskontor for flere tilgrænsende kommuner, gælder pligten fra et hvilket som helst sted i de pågældende kommuner.

Stk. 2. Føreren af en taxi har pligt til at medtage blinde eller svagsynede personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.

Stk. 3. Føreren af en taxi, der er tilsluttet et bestillingskontor, må ikke uden om bestillingskontoret udføre bestillinger på kørsel, hvor køretøjet skal afhente kunden på et bestemt sted.

Stk. 4. Kørslen skal foregå uden ophold og uden unødige omveje til det sted, hvortil befordringen er forlangt. Såfremt passageren anviser en anden vej, skal denne vej dog følges. Under turen skal føreren afsætte eller optage passagerer eller bagage efter passagerernes anvisning.

Kapitel 8

Godkendelse af kurser

§ 36. De i § 5, stk. 1, nr. 1, og i § 32, stk. 1, nr. 1, nævnte kurser og udbydere heraf godkendes af Trafikstyrelsen, såfremt kurserne opfylder de i bilag 1 og 2 nævnte indholdskrav, og såfremt kurser og prøver skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 2. Kurset nævnt i § 5, stk. 1, skal have en varighed af mindst 70 timer. Kurset nævnt i § 32, stk. 1, skal have en varighed på 45 timer. Ved en time forstås 60 minutter inklusive op til 15 minutters pause.

Stk. 3. Kursusudbyderne skal ved de afsluttende prøver anvende opgaver udarbejdet af Trafikstyrelsen. Prøverne aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. Repræsentanter for Trafikstyrelsen skal gives adgang til at overvære de afsluttende prøver.

Stk. 4. Godkendelse af kurser og udbydere kan tilbagekaldes, såfremt kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

§ 37. Kursusudbydere, der er omfattet af § 36, skal oplyse kursisterne om, at Trafikstyrelsen har godkendt kursusudbyderen og dennes kursus. Kursusudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om kurset.

§ 38. Trafikstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af kursusudbydere og kurser.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Trafikstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 39. Trafikstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en kursusudbyder og kursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 38, stk. 1 og stk. 2,

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Kapitel 9

Betaling for udstedelse af tilladelser m.v.

§ 40. Kommunalbestyrelsen kan for behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelser eller førerkort m.v., samt for udlevering af kontroldokumenter m.v. kræve betaling, hvis størrelse ikke må overstige følgende beløb:

behandling af ansøgning 770 kr.

udstedelse af tilladelse eller godkendelse 2.520 kr.

udstedelse af førerkort 185 kr.

påtegning af toldattest 260 kr.

udlevering af trafikbog - fremstillingspris + 45 kr.

udlevering af tilladelsesnummerplade - fabrikationspris+ 65 kr.

Stk. 2. Betaling kan reguleres én gang årligt pr. l. januar, første gang 1. januar 2012. Reguleringen foretages på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud (januar 2000 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 41. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 12, stk. 2, § 15, § 16, stk. 3 og 4, § 17, 2. og 3. pkt., § 24, stk. 2, § 26, stk. 1, § 29, stk. 1-3, § 31, § 33, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 34 og § 35 eller

2) undlader at efterkomme påbud efter § 21.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v., bortset fra § 35, der ophæves med virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 3. De i medfør af § 36 reviderede kursuskrav, jf. bilag 1 og 2, får først virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelser til taxikørsel samt godkendelser, der er indgivet før den 1. september 2011, og som ikke er færdigbehandlede den 1. september 2011, behandles efter denne bekendtgørelse.

Read More

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v. med de ændringer der er fremkommet til og med 1. januar 2007.

Kapitel 1

Godkendelse og indretning m.v. af taxier, limousiner og biler til sygetransport

§ 1. Motorkøretøj, der anvendes til taxikørsel, herunder limousinekørsel, eller til sygetransport, skal være godkendt og registreret hertil. Motorcykel kan ikke godkendes til disse anvendelser.

§ 2. En taxi og en limousine skal ved standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse være godkendt til taxikørsel eller fundet egnet hertil (d.v.s. opfylde kravene i §§ 3-4), medmindre bilen tilsvarende findes egnet og godkendes af en synsvirksomhed.

Stk. 2. Bilen kan godkendes til befordring af personer i kørestole, uanset denne indretning ikke er omfattet af en typegodkendelse, jf. stk. 1.

§ 3. En taxi skal være indrettet til befordring af mindst 5 og højst 9 personer, føreren medregnet. En limousine skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. En taxi skal have lukket karrosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer.

Stk. 2. Antallet af personer, føreren medregnet, som en taxi eller limousine kan godkendes til, fastsættes på baggrund af antallet af siddepladser forsynet med sikkerhedsseler. I taxier eller limousiner, indrettet med sæder der ikke er forsynet med sikkerhedsseler, og hvor de enkelte siddepladser ikke er udformet som entydige siddepladser, skal antallet af personer fastsættes på baggrund af, at bredden af siddepladsen for hver voksen person højst må være 450 mm.

§ 4. Passagerrummet i en taxi og en limousine skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet og som tændes automatisk, når en hvilken som helst af bilens døre åbnes.

§ 5. Bil til sygetransport skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

Kapitel 2

Taxameter, kontrolapparat og plombering m.v.

§ 6. En taxi skal være udstyret med taxameter. Taxametret skal til enhver tid fungere korrekt og i overensstemmelse med de gældende takster. Det skal angive det indkørte beløb og den takst, hvortil det er stillet. Disse angivelser skal uden vanskelighed kunne aflæses af passagererne og være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

Stk. 2. Et mekanisk eller elektromekanisk taxameter skal være godkendt og mærket (e-mærket) i henhold til Rådets direktiv nr. 77/95/EØF om mekaniske taxametre, jf. dog § 20.

Stk. 3. Elektroniske taxametre skal enten opfylde specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller opfylde og være godkendt og mærket i henhold til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter som er anført som bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i direktivets bilag 1 og de særlige krav, som er anført i direktivets bilag MI-007, jf. nærmere nedenfor.

1) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne om konstruktion, indretning og funktion i Europæisk Standard EN 50148:
For hver taxametertype, der opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, skal der foreligge erklæring fra taxameterfabrikanten om, at hvert taxameter i en serienummerrække opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. I stedet for erklæringen kan udstedes en prøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningslaboratorium, der for den konkrete taxametertype dokumenterer opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. Laboratoriet skal være akkrediteret af DANAK eller af et udenlandsk akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

2) Dokumentation for godkendelse og mærkning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter:
Dokumentation for opfyldelse af direktivets krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering gennemført som beskrevet i artikel 9 i bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer samt ved CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 7 i bilag 1 til bekendtgørelsen.

3) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller godkendelse i henhold til Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter skal forevises for taxameterkontrollanten ved installation af taxametret. Taxameterkontrollanten skal opbevare et eksemplar (kopi) af dokumentationen.

Stk. 4. Der må ikke foretages konstruktive ændringer af taxametret.

Stk. 5. Taxametret og dets forbindelse til taxien (transmission og strømforsyning) skal være plomberet efter reglerne i bilag 1, afsnit III (2).

Stk. 6. Installation, justering, reparation og plombering af taxametre og udstedelse af taxameterattester må kun foretages af en godkendt taxameterkontrollant, jf. kapitel 5. Færdselsstyrelsen kan på nærmere angivne vilkår tillade central overførsel af takstændringer i taxametre via radiotransmission.

Stk. 7. Den senest udfærdigede taxameterattest skal til enhver tid forefindes i taxien og på forlangende forevises for kontrolmyndigheden. Ved kontrolmyndighed forstås politiet, den tilladelsesudstedende myndighed, told- og skatteforvaltningen eller en synsvirksomhed. Der skal udstedes (ny) taxameterattest i følgende tilfælde:

1) Når et taxameter demonteres fra taxien.

2) Når et fabriksnyt taxameter monteres.

3) Ved takstændringer.

4) Ved fornyelse, når dette kræves i forbindelse med periodisk syn, jf. stk. 9.

5) Ved førstegangsmontering.

6) Ved udskiftning til anden dækdimension.

7) Ved udskiftning af taxameter.

8) Ved reparation af taxameter og forbindelser hertil.

9) Ved reparation af kontroltæller og forbindelser hertil (herunder sædekontakt og IR-system).

10) Ved retablering af brudte eller beskadigede plomber. Undtaget herfra er dog fornyelse af plomber ved batteri eller gearkasse, jf. bilag 2, pkt. 13.

Stk. 8. Beskadigede plomberinger skal omgående fornyes, jf. dog bilag 4.

Stk. 9. Når en taxi fremstilles for en synsvirksomhed i forbindelse med registrering eller periodisk syn, skal der samtidig forevises en ikke over 6 måneder gammel taxameterattest.

Stk. 10. Kontrolmyndighederne kan til enhver tid foretage kontrol af taxameter, kontrolapparat og deres plombering. I forbindelse hermed har føreren af taxien pligt til uden betaling at foretage en prøvekørsel over en rimelig strækning ligesom føreren også har pligt til at medvirke ved kontrollen. Kontrolmyndigheden kan til enhver tid forlange en udskrift af taxameteroplysningerne, såfremt dette er teknisk muligt. Udskriften skal være i overensstemmelse med taxametrets og kontrolapparatets udvisende. Kontrolmyndigheden skal efter endt prøvekørsel udstede en kvittering, der angiver begyndelses- og sluttidspunktet for kørslen og taxametrets udvisende. Konstateres der fejl ved taxametret, kan taxien forlanges sat ud af drift, indtil det ved forevisning af en ny taxameterattest er konstateret, at fejlen er udbedret.

Stk. 11. Synsvirksomheder foretager ved syn af taxier stikprøvevis en kontrol af taxametre og kontrolapparater. Såfremt der ved synet konstateres fejl ved taxametre eller kontrolapparater, indberetter synsvirksomheden dette til Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udarbejdet blanket.

§ 7. En taxi skal være udstyret med et elektronisk kontrolapparat, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har været passagerer i vognen ( kontroltæller besatte kilometre, som anført i trafikbogen ), jf. dog § 20. Kontrolapparatet skal opfylde de i bilag 1, om kontrolapparater, nævnte krav. Bestemmelserne i § 6, stk. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for kontrolapparat.

§ 8. I en taxi skal der forefindes en oversigt over hovedkomponenterne i taxametersystemet og deres placering. Oversigten skal være påtegnet af den taxameterkontrollant, der har installeret/ændret taxametersystemet, eller en anden taxameterkontrollant med tilstrækkeligt kendskab til taxametersystemet. Oversigten skal på forlangende forevises kontrolmyndigheden eller en synsvirksomhed.

§ 9. En limousine og en bil til sygetransport må ikke være forsynet med taxameter eller kontrolapparat.

Kapitel 3

Taglygte, friskilt, kommunikationsradio, tilladelsesnummerplade og påskrifter m.v.

§ 10. På en taxi skal der være anbragt en taglygte. Taglygten skal være tændt, når der søges hyre. Taglygten må ikke kunne tændes, når taxametret er i funktion. Lygten skal fremad vise grønt lys uden at blænde og være forsynet med påskriften »Taxi« udført i bogstavhøjde på mindst 50 mm. Påskriften »Taxi« må afgive lys af hvid eller gul farve uden at blænde. Den samlede lysende flade skal være mindst 185 cm². Viser lygten lys bagud, skal det være rødt.

Stk. 2. En taxi kan bag forruden have et rektangulært skilt med påskriften »Fri«, der så kan benyttes, når der søges hyre. Skiltet skal i lygtetændingstiden, vise grønt lys fremad, som ikke må blænde. Skiltet må ikke benyttes og ikke kunne lyse, når taxametret er i funktion. Skiltet må endvidere ikke benyttes, når der ikke søges hyre.

Stk. 3. En taxi, der har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, skal være forsynet med kommunikationsudstyr, der har forbindelse til bestillingskontoret samt efter aftale mellem bestillingskontorerne eventuelt til andre bestillingskontorer. Det er ikke tilladt at installere tele- eller radiokommunikation med forbindelse uden om bestillingskontorer, jf. dog stk. 10. Den tilladelsesudstedende myndighed kan i særlige tilfælde, for eksempel til betjening af lægekørsel og lignende, gøre undtagelse herfra. Det er tilladt at installere mobiltelefon til privat brug.

Stk. 4. På taglygten, tagreklameskilt eller bag på taxien skal der tydeligt og synligt være anbragt en tilladelsesnummerplade med tilladelsesnummeret vendende bagud. Tilladelsesnummerpladen skal være fremstillet af vejrbestandigt hårdt plastmateriale eller metal. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer. Tilladelsesnummeret, der består af det for den pågældende kommune af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte kommunenummer og et af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat løbenummer med en bindestreg imellem, påføres tilladelsen. Færdselsstyrelsen tildeler efter ansøgning kommunale fællesskaber et særligt kommunenummer, som skal anvendes på de tilladelser, der er omfattet af det kommunale fællesskab. Det kommunale fællesskab offentliggør områdenummeret på en passende måde. Tilladelsesnummerpladen udleveres mod betaling af den tilladelsesudstedende myndighed sammen med tilladelsen. Bortkommer pladen eller beskadiges den, kan en ny plade udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed mod ny betaling. Samtidig afleveres den hidtil anvendte plade, for så vidt den ikke er bortkommet, i hvilket tilfælde den tilladelsesudstedende myndighed skal kræve skriftlig erklæring herom. Indtil en ny plade kan udleveres, skal der benyttes en erstatningsplade, der ligeledes udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed. Tilladelsesnummerplader må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.

Stk. 5. Tilladelsesindehaveren kan forbyde rygning i taxien. I så fald skal taxien være afmærket herom på en for publikum iøjnefaldende måde, både udvendig og indvendig.

Stk. 6. En taxi skal være forsynet med bagagebærer, bagagerum eller lignende, således at passagererne kan forlange enten én barnevogn eller én cykel medbragt.

Stk. 7. En taxi skal udvendig på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskrift om navn og telefonnummer for det bestillingskontor, ejeren er tilsluttet, eller hvis ejeren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, ejerens eller firmaets navn, adresse og/eller telefonnummer. Navn, adresse og telefonnummer skal udføres i en bogstavhøjde på mindst 40 mm og en talhøjde på mindst 40 mm. Påskriften skal være i en farve, der tydeligt afviger fra køretøjets farve og eventuelle påførte reklamer. Påskriften skal være direkte påført taxiens karrosseri, og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende. Såfremt påskriften er udført i foliemateriale eller lignende, skal det være udført i et materiale, der efter aftagning ikke kan genanvendes.

Stk. 8. Tilladelsen, et eksemplar af de gældende takstbestemmelser og kørselsreglementet, som udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed, skal opbevares i taxien og på forlangende forevises for passagererne og kontrolmyndighederne.

Stk. 9. I en taxi skal der på et for passagererne iøjnefaldende sted være anbragt et opslag, der angiver, at tilladelse, takstbestemmelser og kørselsreglement forefindes i taxien, samt hvilket antal passagerer taxien er godkendt til.

Stk. 10. En taxi kan være forsynet med overfaldsalarm. Såfremt der i tilknytning til alarmsystemet er installeret lygter, må disse højst bestå af to hurtigt blinkende røde lygter, der er sammenbygget med taglygten.

§ 11. En limousine må ikke være forsynet med det i § 10 nævnte udstyr m.v., bortset fra udstyr nævnt i stk. 3, 5 og stk. 10. Tilladelsen (original) skal opbevares i limousinen og på forlangende forevises passagererne eller kontrolmyndigheden. Limousiner skal på et for passagererne iøjnefaldende sted være forsynet med et opslag, der angiver, hvilket antal passagerer limousinen er godkendt til.

§ 12. En bil til sygetransport må ikke være forsynet med det i § 10 nævnte udstyr m.v., bortset fra udstyr nævnt i stk. 3, 5 og stk. 10. En bil til sygetransport skal udvendigt på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskriften »Sygetransport«. Påskriften skal være udført efter bestemmelserne i § 10, stk. 7. Tilladelsen (original) skal opbevares i sygetransporten og på forlangende forevises passagererne eller kontrolmyndigheden.

Kapitel 4

Trafikbog eller printerudskrift

§ 13. I en taxi skal findes en trafikbog, der på forlangende skal forevises og om fornødent udlånes til kontrolmyndigheden. Trafikbogen skal af den tilladelsesudstedende myndighed være godkendt til den pågældende bil og være forsynet med den tilladelsesudstedende myndigheds påtegning herom. Der må kun være én trafikbog i brug ad gangen, uanset om der er flere førere af taxien. Det påhviler den tilladelsesudstedende myndighed, at føre regnskab med, hvilke trafikbøger, der er udleveret til de enkelte tilladelser.

Stk. 2. Trafikbogen skal indeholde mindst 50 tredobbelte blade (stamblad og 2 kopier), der skal være forsynet med fortløbende numre. Hvert af de tredobbelte blade skal omfatte en førers vagt, jf. bilag 3. Hvert af de tredobbelte blade må højst omfatte 1 døgn (24 timer). En vagt anses for at være den periode, hvor en fører er til rådighed for bestillinger, idet der dog kan ses bort fra mindre pauser (spisepauser m.v.). En førers vagt ophører, hvis taxien overdrages til en anden fører.

Stk. 3. Trafikbogen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 3. Herudover kan trafikbogen indeholde oplysninger om de til enhver tid gældende regler for udfyldelse af trafikbogen. Den tilladelsesudstedende myndighed kan tillade, at der udstedes trafikbøger, hvor der er mulighed for at angive flere ture uden brug af taxameter (større kørselsarrangementer). Oplysninger, der i trafikbogen er markeret med én stjerne, skal indføres straks ved vagtens/kørslens begyndelse, jf. bilag 3. Oplysninger, der er markeret med to stjerner, skal indføres i trafikbogen ved vagtens/kørslens afslutning. Oplysning om eventuel returkørsel, der udføres til nedsat takst i henhold til gældende takstregulativ, skal indføres straks ved kørslens start og afslutning. Såfremt prisen for kørsel er beregnet på anden måde end efter taxameter, skal begyndelsestidspunktet indføres i trafikbogen umiddelbart inden den pågældende kørsel påbegyndes, og sluttidspunktet samt det indkørte beløb umiddelbart efter kørslens afslutning. Oplysninger om eventuelle fejlture indføres straks efter, at de er konstateret, og hvis taxien er tilsluttet et bestillingskontor, anmeldt til dette. Den totale omsætning for en vagt kan indføres uspecificeret i trafikbogen under "Kørselsindtægter" i rubrikken "Evt. totalbeløb". Den totale omsætning er summen af det samlede antal grundtakster, omsætningen for kørte km og den samlede registrerede ventetidsbetaling. Det der kan specificeres, herunder "Antal ture", "Uden taxameter" og "Fejlture", skal dog indføres separat. Ved en vagts begyndelse og afslutning angives køretøjets kilometertællers udvisende. Samtlige tidsangivelser skal udfyldes med 4 cifre (24 timers tidsangivelse). Samtlige kilometerangivelser skal udfyldes med 6 cifre (f.eks. 00xxxx). Antal enheder og antal ture skal angives med det aktuelle antal cifre.

Stk. 4. Trafikbogen skal føres fortløbende og tydeligt med kuglepen på en sådan måde, at stamblad og kopier føres samtidigt. Navn kan dog anføres ved anvendelse af stempel, idet der skal stemples på stamblad samt hver kopi. Der må ikke foretages rettelser. Såfremt der skrives forkert på en side, eller en side ved en fejltagelse overspringes, skal den forsynes med en skråstreg og må ikke siden benyttes. Af hvert tredobbelt blad opbevares stambladet i trafikbogen, medens den ene kopi ved vagtens eller kørselsperiodens ophør afleveres til tilladelsesindehaveren. Trafikbogen skal af tilladelsesindehaveren opbevares mindst 5 år regnet fra sidste indførsel og skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden. Dette gælder også for ubrugte trafikbøger.

Stk. 5. Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning tillade central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger hos bestillingskontoret. Der vil blive stillet særlige vilkår for brugen, herunder krav til chaufføridentitet, taxiidentitet, taxameter, trafikbogsoplysninger, successiv overførsel af oplysninger (omsætning, dvs. kørte kilometer, enheder osv., samt id) til bestillingskontoret. Desuden vil der blive stillet krav til bestillingskontoret om registrering og opbevaring og evt. indberetning (til kontrolmyndighederne) af oplysningerne, samt krav om, at tilladelsesindehavere (taxivognmænd) skal give accept til videregivelse af disse oplysninger til kontrolmyndighederne.

§ 14. Den tilladelsesudstedende myndighed kan efter samråd med politiet og skattemyndighederne godkende - eventuelt i en prøveperiode - at trafikbogen erstattes med printerudskrifter, såfremt udskrifterne

1) svarer til de krævede oplysninger i trafikbogen,

2) udskrives tydeligt og holdbart, og

3) angives logisk og i forståelig terminologi.

Stk. 2. Efter hver vagt udskrives udskrift i 2 eksemplarer. Det ene afleveres til tilladelsesindehaveren, der skal opbevare udskrifterne i kronologisk orden i mindst 5 år. Udskrifterne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden, dog ikke synsvirksomheder. I taxien opbevares de seneste 7 døgns udskrifter, som på forlangende skal forevises eller udlånes til kontrolmyndigheden. Kontrolmyndigheden kan forlange en udskrift, uanset pågældende vagt endnu ikke er afsluttet.

Kapitel 5

Taxameterkontrollanter

§ 15. Godkendelse af personer som taxameterkontrollanter meddeles af Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udfærdiget godkendelsesblanket.

Stk. 2. Godkendelsen er personlig. I virksomheder, der drives i selskabsform, udstedes godkendelsen til den person, der har ansvaret for virksomhedens økonomiske og administrative drift. Der kan i virksomheden etableres en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, der på taxameterkontrollantens vegne kan underskrives af bestemte, kvalificerede medarbejdere.

Stk. 3. Godkendelsen meddeles for højst 10 år ad gangen. Ansøgning om fornyelse indgives af taxameterkontrollanten inden udløbet af godkendelsen.

Stk. 4. Ved ansøgning om godkendelse som taxameterkontrollant skal ansøgeren dokumentere faglige kvalifikationer og et indgående kendskab til den teknik, der benyttes i taxametre og kontrolapparater og være i besiddelse af fornødne faciliteter. Ansøgere skal desuden findes egnede til at udøve offentlig kontrolvirksomhed.

Stk. 5. Ansøgeren må ikke være beskæftiget som taxichauffør eller i øvrigt have interesser i taxivognmandsvirksomhed eller bestillingskontorer. Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i lov om taxikørsel m.v. Lovens § 3, stk. 2, finder tillige anvendelse.

Stk. 6. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at betingelserne for meddelelse af godkendelse som taxameterkontrollant fortsat er til stede, jf. § 4 b i lov om taxikørsel m.v.

Stk. 7. Taxameterkontrollanten udsteder taxameterattester. Attesterne trykkes løbenummererede ved Færdselsstyrelsens foranstaltning. Udgifterne hertil betales af taxameterkontrollanten.

Stk. 8. Attesterne skal anvendes i løbenummerorden. Løbenummeret på den sidst udstedte taxameterattest overføres til den nye taxameterattest, når en sådan udstedes. Såfremt den sidst udstedte taxameterattest er udstedt af en anden taxameterkontrollant, skal denne desuden påføres den nye taxameterattest. Forsiden udleveres til opbevaring i taxien. Kopien opbevares af taxameterkontrollanten. Ved fejludfyldning overstreges attesten og anbringes med kopien ved de opbevarede attestkopier. Kopierne skal opbevares i mindst 5 år. Såfremt taxameterkontrollanten ophører med at udøve taxameterkontrollantvirksomhed skal kopierne af taxameterattesterne fra de seneste 5 år indsendes til Færdselsstyrelsen.

Stk. 9. Kopierne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden eller Færdselsstyrelsen. Kopierne må ikke overlades andre.

Stk. 10. Godkendelsen bortfalder, jf. reglerne herom i § 8 i lov om taxikørsel m.v.

Kapitel 6

Befordring af passagerer m.v.

§ 16. En taxi, en limousine og en bil til sygetransport må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til.

Kapitel 7

Dispensationsbestemmelse, straffebestemmelser, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser m.v.

Dispensationsbestemmelse

§ 17. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straffebestemmelser

§ 18. Overtrædelse af § 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, §§ 4-5, § 6, stk. 1-2, § 6, stk. 3, nr. 1-3, § 6, stk. 4-10, §§ 7-9, § 10, stk. 1-9, §§ 11-13, § 14, stk. 2, § 15, stk. 8-10, § 16, § 20, stk. 2, og § 20, stk. 6, kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v., cirkulæreskrivelse af 7. marts 1996 om taksametre og kontrolapparater, meddelelse nr. 1816 af 15. maj 2003 om taglygte på taxier samt cirkulæreskrivelse af 7. november 1988 om overfaldsalarm på hyrevogne.

Stk. 2. Kravet i § 6, stk. 3, om at elektroniske taxametre skal opfylde og være godkendt og mærket i henhold til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter har dog først virkning fra den 30. oktober 2006.

Overgangsbestemmelser

§ 20. Mekaniske og elektromekaniske taxametre, der er godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv 77/95/EØF før den 30. oktober 2006, kan anvendes til udløbet af gyldighedsperioden af typegodkendelsen dog højst indtil den 30. oktober 2016.

Stk. 2. Elektroniske taxametre, der ikke opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, og som er taget i brug inden den 1. januar 1999, må anvendes forudsat de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Køretøjer, registreret til taxikørsel eller limousinekørsel inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være godkendt efter de hidtidige krav i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998, hvad angår fastsættelse af passagerantal.

Stk. 4. En taxi, der ikke tidligere har været omfattet af et krav om kontrolapparat, kan indtil den 1. juni 2007 benyttes uden kontrolapparat.

Stk. 5. En taxi, der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden er forsynet med en taglygte, der kun kan tændes i lygtetændingstiden, kan fortsat anvendes på betingelse af, at taxien er forsynet med et friskilt, der opfylder kravene i § 10, stk. 2.

Stk. 6. Køretøjer, registreret til taxikørsel eller sygetransport inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan indtil den 1. juni 2008 være godkendt efter de hidtidige krav til påskrifter i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998.

Stk. 7. Trafikbøger, der er udarbejdet i henhold til bilag 3 eller 4 i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 og fremstillet inden den 1. juni 2006, kan anvendes indtil 1. juni 2008. Udfyldelse af disse trafikbøger skal dog ske i henhold til § 13, stk. 3, i nærværende bekendtgørelse mht. navn, antal cifre, tidspunkter samt kørselsindtægter. Det er tilladt at anvende navnestempel i disse trafikbøger.
Stk 8. Taxier, der har fået tildelt tilladelsesnummer før den 1. januar 2007, skal inden den 1. januar 2010 være forsynet med en tilladelsesnummerplade, der opfylder kravene i § 10, stk. 4.

Bilag 1

Særlige regler for taxametre og kontrolapparater

I:
Taxametrets funktion:

Et taxameter skal automatisk udregne og til stadighed angive de beløb, der skal betales i forhold til en tilbagelagt vejstrækning, og - under en vis hastighed - i forhold til den tid pågældende taxi har været hyret. Taxametret skal endvidere have et tælleværk, som viser:

1. den samlede vejlængde, som taxien har tilbagelagt (total kilometer),

2. den samlede vejlængde som er tilbagelagt, mens taxien er hyret (besatte kilometer),

3. det samlede antal gange (ture) taxien har været hyret,

4. antal enheder eller totalbeløb.

II:
Kontrolapparatets funktion:

Et kontrolapparat skal registrere, om der har været passagerer i taxien under kørslen (kontroltæller besatte kilometre). Kontrolapparatet skal fungere overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Kontroltælleren skal endvidere opfylde følgende bestemmelser:

1. Kontroltælleren skal kontinuerligt sammentælle og elektronisk angive antallet af kontroltæller besatte kilometre i 6 cifre.

2. Kontroltælleren må ikke kunne nulstilles eller kunne slette optalte kilometre eller dele heraf. I kontroltælleren kan angivelsen ske i trin for hver talt kilometer. Impulstælleværker anses for at fungere kontinuerligt, når der tælles flere impulser end 500 pr. 1000 meters kørsel.

3. Aflæsning af cifrene skal til enhver tid kunne ske direkte eller kunne foretages uden anvendelse af værktøj.

4. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger (sædekontakter), der indbygges i sæderne, eller

5. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger, der fungerer ved hjælp af moduleret infrarødt lys og fotoceller, hvor aktiveringen sker ved brydning af lysstrålen mellem hver sender- og modtagerenhed. Apparatet og dets forbindelser skal være upåvirkeligt af indstråling af sollys eller af tilfældig elektromagnetisk stråling. Kontrolapparatet kan alternativt aktiveres af et såkaldt "singleside system" med indbygget sender og modtager i samme enhed. "Singleside systemet" skal registrere, om der befinder sig en passager på et sæde inden for en forud indstillet afstand, og giver derved signal til kontrolapparatet. "Singleside systemet" skal selv kunne kontrollere, om det er funktionsdygtigt, og hvis en ledning til systemet afmonteres, skal det give signal til kontrolapparatet om, at sædet er besat. Apparatet og dets forbindelser skal være upåvirkeligt af indstråling af sollys eller af tilfældig elektromagnetisk stråling.

6. Kontaktanordningerne skal aktivere kontrolapparatet, når der medtages passagerer, uanset på hvilke passagersæder disse sætter sig. Dette gælder også for passagerer i kørestole.

7. Der må ikke foretages indgreb, der kan hindre kontaktanordningernes tilsigtede funktion, og kontaktanordningerne skal være anbragt beskyttet, dels mod indgreb i deres tilsigtede funktion, dels mod ødelæggelse ved taxiens normale brug.

8. Kontrolapparatet skal tillige aktiveres af taxametret, når dette er indstillet på et takstområde og er slået til.

9. Synligt for føreren skal forefindes en kontrollampe, der lyser, eller et displaysymbol der indikerer, når kontrolapparatet er aktiveret, og der registreres kontroltæller besatte kilometre.

III:
Installation, plombering, reparation og afprøvning af taxametre og kontrolapparater:

1. Installation af taxametre og kontrolapparater.

1.1 Taxametret skal med hensyn til førstegangsindstillingen være tilpasset det aktuelle køretøj i overensstemmelse med taxameterfabrikantens forskrifter.

1.2 Taxametret og kontrolapparatet skal være monteret på en sådan måde, at der ikke fremstår skarpe kanter til fare eller ulempe for chauffør eller forsædepassagerer.

1.3 Taxametre, der er forsynet med uoriginale huller eller tilslutninger igennem kabinettet, må ikke monteres.

1.4 Taxametre skal monteres således, at såvel bagsæde- som forsædepassagerer uden vanskelighed kan aflæse taxametrets udvisende.

1.5 Taxametret skal være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

1.6 Kontrolapparatet kan være sammenbygget med taxametret. Er kontrolapparatet installeret separat, kan det have fælles transmission eller impulsgiver med taxametret.

1.7 Strømforsyning til taxameter og kontrolapparat skal ske direkte fra taxiens akkumulatorpolsko.

2. Plombering af taxametre og kontrolapparater.

2.1 Taxametret, kontrolapparatet, deres forbindelser til taxien (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være plomberet på en sådan måde, at indgreb i taxametrets og kontrolapparatets funktion kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes. Plombering af polskoen er ikke nødvendig, såfremt taxien ikke kan køre, når polskoen er taget af. Forbindelserne til en eventuel ekstra akkumulator til taxametret eller printer til taxametret skal ligeledes være plomberet.

2.2 Taxametret, kontrolapparatet, deres forbindelser til taxien (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være kontrolleret og plomberet af en taxameterkontrollant.

2.3 Plomberne skal være forsynet med det af Færdselsstyrelsen tildelte nummer. Det er tilstrækkeligt, at plombens ene side indeholder dette nummer.

2.4 Alle transmissionens samlinger, ved udvekslinger og ved indføringen til taxametret, herunder udtaget fra gearkassen eller impulsgiver, skal være plomberet.

2.5 I EØF-typegodkendelsesattesten for e-godkendte taxametre er fastsat plombernes placering og eventuelt arten og formen af disse plomberinger. Kontrol og plombering skal være foretaget af en taxameterkontrollant.

2.6 Antallet af monterede plomber samt plombernes mærkning anføres på den taxameterattest, som udstedes af taxameterkontrollanten.

3. Kontrol af taxametre og kontrolapparater.

Kontrollen skal omfatte:

1) Taxametrets udvisende ved kørsel for samtlige installerede takster, jf. afsnit 3.1,

2) taxametrets udvisende i forbindelse med ventetid, jf. afsnit 3.3 og

3) kontrolapparatets funktion og nøjagtighed, jf. afsnit 3.5.

3.1 Kontrol ved kørsel.

Kontrollen af taxametrets udvisende ved kørsel kan foretages enten ved:

1) Kørsel over opmålt vejstrækning,

2) benyttelse af målehjul eller

3) benyttelse af taxameterprøvestand (rullefelt).

Vejbanen skal bestå af jævn asfalt eller cement, og strækningen skal være lige og uden vejkryds eller andre elementer, der kan forhindre en jævn gennemkørsel af kontrolstrækningen.

Vejstrækningens længde bør give mulighed for kontrol af mindst 3 »slag« i samme kørselsretning.

Ved »slag« forstås den periodiske ændring i taxametrets udvisende, der tilkendegiver, at en fastsat vejstrækning er gennemkørt.

Opmåling af vejbanen bør foretages med stålmålebånd.

Afmærkning bør foretages med maling i vejkanten.

Tilladelse til denne afmærkning bør indhentes ved Vejmyndighederne.

Vej- og tolerancemærkerne aftegnes i vejkanten med tolerance som beskrevet under nedenstående punkt. »Taxametrets nøjagtighed og tolerance«.

Hastigheden ved passage af vejmærke 0, hvor taxametret slås til, skal være så stor, at den i taxametret indbyggede ventetidstælling er udkoblet.

Denne hastighed (omkoblingshastigheden) skal beregnes på grundlag af den i takstregulativet eller - hvis sådant ikke forefindes - den i taxameterattestens angive km-takst og ventetakst således:

Ventetakst (kr./time)
-----------------------=(km/time)
km - takst (kr./km)

3.2 Taxametrets nøjagtighed og tolerance under kørsel.

Taxametret skal være justeret til nøjagtig udvisende i henhold til takstregulativet eller anden takstangivelse. Inden kontrollen udføres, må det konstateres, om køretøjets data er i overensstemmelse med taxameterattestens oplysninger. For at imødegå visse måleusikkerheder ved kontrollen tillades følgende tolerance:

1) for den første vejstrækning + 1,5%/-0,5% af vejstrækningens sande længde; dog er denne tolerance for førstevejstrækninger under 1000 meter + 15 meter/- 5 meter,

2) for de følgende vejstrækninger +/- 1% af vejstrækningens sande længde.

Tolerancegrænserne afmærkes som anført på vejbanen, og henholdsvis 1. og 3. »slag« skal under afprøvningen falde inden for disse toleranceområder.

3.3 Kontrol af ventetid.

Når en taxi er udtaget til kontrol, skal der altid foretages kontrol af taxiens ventetid, der indgår i det beløb, taxametret udviser. Kontrollen foretages med stopur, medens taxien holder stille.

Tiden for det enkelte »slag« kontrolleres, og der kontrolleres mindst 3 »slag«.

3.4 Taxametrets nøjagtighed og tolerance under ventetid.

Med hensyn til ventetid skal taxametret være indstillet til nøjagtig udvisende, men af hensyn til aktiveringsusikkerheden ved start af taxameter og stopur tillades en vis tolerance:

1) For den første periode + 2%/- 1% af periodens længde, dog er usikkerheden for første perioder under 10 min. + 12 sekunder/- 6 sekunder.

2) For de følgende perioder + 2%/- 1% af periodens sande længde.

3.5 Kontrolapparatets nøjagtighed og tolerance.

I de tilfælde, hvor kontrolapparatet er sammenbygget med (indeholdt i) taxametret, skal kontrolapparatets tæller og taxametrets tæller for besatte kilometre fungere synkront.

Separat kontrolapparat skal tælle overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Af hensyn til konstruktive forskelle i tælleværkerne tillades en afvigelse på højst 1% mellem tællervisningerne for en gennemkørt vejstrækning.

Bilag 2

Regler for udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed

1. Ved udøvelsen af taxameterkontrollantvirksomhed skal der udvises omhu og ansvarlighed, idet taxameterkontrollanten er et vigtigt led i den kontrol, som skal hindre omgåelser af bestemmelserne om taxikørsel.

2. Installation, kontrol og takstændring af taxameter og kontrolapparat skal foretages i overensstemmelse med de af Færdselsstyrelsen publicerede bestemmelser, fabrikantens forskrifter og i øvrigt fagmæssigt korrekt.

3. Efter det er kontrolleret, at taxameter og kontrolapparat fungerer korrekt, jf. pkt. 2, foretages plombering, således at indgreb, der har indflydelse på taxameterets og kontrolapparatets korrekte funktion og udvisende, kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes. Eventuelle eksisterende intakte og korrekte plomberinger kan bibeholdes.

4. Ved enhver plombering, herunder ved såvel installation, takstændring som fornyelse af manglende eller beskadigede plomber, skal der udstedes en ny taxameterattest.

5. Forud for enhver plombering og/eller udstedelse af en taxameterattest, herunder ved såvel installation, takstændring, fornyelse af manglende eller beskadigede plomber, som ved bortkomst af taxameterattesten, skal der foretages gennemgang, kontrol og eventuelle nødvendige justeringer af det samlede taxameter- og kontrolapparatudstyr og dets plomberinger.

6. Samtlige rubrikker på taxameterattesten skal udfyldes omhyggeligt og læseligt. Det skal sikres, at også kopierne er tydelige og forsynet med firmastempel. Hvis plomberinger mangler, har været brudt eller er beskadiget, så indgreb har kunnet foretages, skal afkrydsning ske på attesten.

Ved bortkomst af den til en kunde udleverede originale taxameterattest kan taxameterkontrollanten udlevere en fotokopi af en af de af taxameterkontrollanten opbevarede kopier til kunden. Såvel fotokopien som begge taxameterkontrollantens kopier forsynes med dato, underskrift og stempel samt note om, at der er udleveret fotokopi af attesten.

Er der i virksomheden aftalt en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, er taxameterkontrollanten dog ansvarlig for de bemyndigede medarbejderes arbejde og rigtigheden af de udstedte attester.

7. I tilfælde af, at der i forbindelse med reparation installeres et »lånetaxameter« (og/eller et kontrolapparat), skal installation, kontrol, plombering, udstedelse af attest m.v. ske efter de almindelige gældende regler.

8. Ved plombering må kun de af Færdselsstyrelsen udleverede matricer og prægedorne (plomberingsværktøj) anvendes.

9. Plomberingsværktøj skal behandles og opbevares omhyggeligt. Når plomberingsværktøj ikke anvendes, skal det opbevares i aflåset skab eller skuffe. Når en taxameterkontrollant ophører med at drive taxameterkontrollantvirksomhed, skal plomberingsværktøjet straks afleveres til Færdselsstyrelsen.

10. I tilfælde af bortkomst af plomberingsværktøj skal Færdselsstyrelsen straks telefonisk underrettes, og der fremsendes senest en uge efter bortkomsten en udtømmende skriftlig redegørelse for omstændighederne ved bortkomsten til Færdselsstyrelsen.

11. Genanskaffelse af plomberingsværktøj må kun ske gennem Færdselsstyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af taxameterkontrollanten.

12. For udførelsen af plomberingen gælder, at:

1) Der skal anvendes plomber af samme diameter som plombematricen.

2) Der skal anvendes plomber af god plastkvalitet uden urenheder, lunker eller lignende fejl i materialet.

3) Der skal benyttes tråd omviklet med en tyndere tråd (plombetråd).

4) Der skal foretages dobbelt indstik af plombetråden i plomben.

5) De dobbelt indstukne tråd-ender skal sammensnoes i plomben.

6) Der skal i samtlige plomber efter prægningen være et tydeligt og fuldstændigt samt koncentrisk placeret aftryk af plombematricen.

13. Ved fornyelse af manglende eller beskadigede plomberinger eller konstatering af uregelmæssigheder eller fejl skal der foretages kontrol med taxametret/kontrolapparatet og dets forbindelser til taxien samt udstedes nye attester. Undtaget herfra er dog fornyelse af plomber ved batteri eller gearkasse.

14. Enhver fornyelse af manglende eller beskadigede plomberinger eller konstatering af uregelmæssigheder eller fejl skal inden 7 dage indberettes til den tilladelsesudstedende myndighed på et af Færdselsstyrelsen udarbejdet indberetningsskema med kopi til tilladelsesindehaveren.

15. Godkendelsen kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet i henhold til §§ 6 og 7 i lov om taxikørsel m.v. I så fald skal plomberingsværktøjet straks afleveres til Færdselsstyrelsen, jf. § 9 i loven.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at ved udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed, herunder ved udfyldelse og udstedelse af taxameterattester, er taxameterkontrollanten bl.a. ansvarlig, jf. den borgerlige straffelovs § 156, 1. punktum og § 163, som lyder:

»§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

»§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

Bilag 3

Trafikbog

Bilag 4

Retningslinier for brud på taxametres plomberinger

Følgende retningslinier gælder for tilfælde om brud på taxametrets plomberinger uden for taxameterkontrollantens åbningstid.

1. Når et taxameters plombering i weekends eller på helligdage brydes med henblik på udskiftning af en sikring i taxametret, kan taxiens fører efter at have givet meddelelse herom til nærmeste politistation fortsætte kørslen, indtil fornyelse af plomberingen kan ske på den følgende hverdag. Det er en forudsætning for, at kørslen kan fortsætte, at der ikke foretages forandringer eller indgreb i taxametret i øvrigt.

2. Politiet udfærdiger en skriftlig erklæring om at have modtaget underretning om, at taxametrets plombering er brudt. Tidspunktet for modtagelsen påføres meddelelsen. Det tilkendegives taxiens fører, at den brudte plombe skal fornyes, så snart en godkendt taxameterkontrollants virksomhed åbner. Et eksempel på erklæringens formulering er optrykt som bilag 6.

3. Politiets erklæring skal, indtil der foreligger en ny taxameterattest, forefindes i taxien og på forlangende forevises politiet.

4. Politiet kontrollerer, at de brudte plomberinger fornyes snarest muligt ved forevisning af taxameterattest.

Read More

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

I medfør af § 12, stk. 1, nr. 12, samt § 16 stk. 2 i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 som ændret ved lov nr. 533 af 12. juni 2009 fastsættes:

Definitioner

§ 1. Biler, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, opdeles i følgende kategorier:

1) Almindelig bil:

Bil indrettet til højst 5 voksne personer, føreren medregnet.

2) Storvogn I:

Bil indrettet til 6 eller 7 voksne personer, føreren medregnet.

3) Storvogn II:

Bil indrettet til 8 eller 9 voksne personer, føreren medregnet.

Stk. 2. Måling og angivelse af brændstofforbrug, samt opdeling i energiklasser, fremgår af bilag 1 til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af personbiler.

Stk. 3. Ved Euro 5 og Euro 6 forstås i denne bekendtgørelse Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), bilag 1, skema 1 og 2.

Energi- og miljøkrav

§ 2. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 4, gælder følgende krav til energiklasser for biler omfattet af § 1:

1) Almindelig bil, skal være i energiklasse C eller bedre (mindst 14,3 km/l for benzinbiler og 16,1 km/l for dieselbiler).

2) Storvogn I, skal være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler).

3) Storvogn II, skal være i energiklasse F eller bedre (mindst 10,5 km/l for benzinbiler og 11,9 km/l for dieselbiler).

§ 3. Biler omfattet af § 1 skal opfylde kravene til Euro 5. Fra den 1. januar 2011 skal alle kategorier, som er registreret første gang på denne dato eller senere, opfylde Euro 6, jf. dog § 4.

§ 4. Følgende biler er undtaget fra kravene i § 2 og § 3:

1) Limousiner, som har en akselafstand over 3500 mm, eller som er registreret første gang for mere end 35 år siden.

2) Biler udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole.

§ 5. Alle dieseldrevne biler, der er omfattet af § 1, og som ikke er forsynet med partikelfilter, skal senest den 1. juli 2014 være eftermonteret med partikelfilter.

Stk. 2. Kontrollen af at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af partikelfiltre til eftermontering og for den kontrol, synsvirksomheden skal foretage.

Regulering

§ 6. Færdselsstyrelsen drøfter i samarbejde med relevante organisationer og myndigheder kravene til energieffektivitet i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. På dette grundlag udarbejdes en vurdering af, om der er behov for en justering af kravene. Denne vurdering offentliggøres én gang årligt inden udgangen af april måned.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-5, stk. 1.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2009 og gælder for biler, der registreres til taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport første gang her i landet fra denne dato.

Overgangsbestemmelser

§ 9. Biler, omfattet af § 1, for hvilke der er indgået bindende aftaler inden den 1. juli 2009 om levering inden udgangen af 2009, kan dog registreres til og med den 31. december 2009 forudsat, at der foreligger en af Færdselsstyrelsen udstedt dispensation jf. stk. 2.

Stk. 2. Dispensationsansøgning indsendes til Færdselsstyrelsen vedlagt dokumentation for, at der er indgået bindende aftale inden den 1. juli 2009 om levering inden udgangen af 2009, samt at bilerne er bestilt med taxikørsel som anvendelsesformål.

Read More

odense02

nyborg02

svendborg02

faaborg02

assens02

middelfart02

fredericia03

kolding2 

BROCHURE

Tilmeld til nyhedsbrevet

folgos-fb-image01

Danish Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian

app-logo3

sms spot

taxaretro knap

almbrandlogo

Login Form